pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

PCPR w Górze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

17.11.2023 11:45

Zostań rodzicem zastępczym

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

                                               Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ogłasza kolejny nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie PCPR przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku do piątku w godz. Od 7:00 – 15:00.

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 tj.  pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
b)opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny

7)zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
b)właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

         Prowadzenie rodziny zastępczej wiąże się z finansowym wsparciem państwa. Dlatego co miesiąc rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

         Zgodnie z ustawą świadczenie to jest, nie niższe niż kwota:

- 899 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej

- 1361 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, niezależnie od dochodu dziecka

         Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 239 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Ponadto PCPR w Górze informuje, iż każda rodzina zastępcza objęta jest wsparciem i pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Osoby chętne i spełniające powyższe kryteria zapraszamy

do kontaktu osobistego

w siedzibie PCPR w Górze przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra

lub telefonicznego pod numerem 65 650 09 99.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 17.11.2023 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2023 07:15
Liczba wyświetleń: 110
Drukuj Stworz PDF