pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Andrzeja
Maury

30

listopad

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

ORZECZNICTWO

piątek, 27.01.2012 10:04
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GÓRZE
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności 
w Górze

ul. Armii Polskiej 8
56-200 Góra
tel/fax 65-65-00-999


  Bożena Merta
Przewodniczący
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Górze

   

Michał Olejnik 
Referent

pokój nr 7

(orzecznictwo osób niepełnosprawnych,
karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz placówek,
ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych )

tel. 656-500-987

 

 

   Monika Kospiczewicz - Konury
Starszy pracownik socjalny

pokój nr 9

( orzecznictwo osób niepełnosprawnych, legitymacje osób niepełnosprawnych, ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych)  

 tel. 656-500-989

 

 

  godziny urzędowania:

          poniedziałek od 8.00 - do 16.00
          wtorek - piątek od 7.00 - do 15.00

Organ Odwoławczy

Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław    

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W GÓRZE

 

  

         Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć (w kserokopiach) dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego).

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenia można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty swój i wnioskodawcy.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztacie zajęciowym, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej. 


UWAGA!!! Od 1 stycznia 2010 roku wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 


         Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Legitymacja uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami PKP i PKS. Rodzice podróżujący z dzieckiem niepełnosprawnym powinni posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność wizyty u lekarza lub wyjazdu na rehabilitację.

 

 

 

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).

 

Legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty swój i wnioskodawcy. 
Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

 

 

Wnioski można pobierać oraz składać w pokoju nr 7 oraz 9.

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2020 13:51
Liczba wyświetleń: 8847
Drukuj Stworz PDF