pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

LIKWIDACJA BARIER ZASADY

piątek, 27.01.2012 10:38

LIKWIDACJA BARIER ZASADY

Likwidacja barier architektonicznych polega na usunięciu wszelkich utrudnień występujących w budynku i jego okolicy, które ze względów technicznych i konstrukcyjnych lub warunków użytkowania uniemożliwiają albo utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się.

Likwidacja barier technicznych polega na usunięciu przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na usunięciu ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobom niepełnosprawnym swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Akty prawne wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie zawierają wykazu przedmiotów i robót wchodzących w skład w/w zadań.


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym raz w roku. Natomiast dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 
Jednocześnie informujemy, że  dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

 

Wymagane dokumenty:

       Do etapu I:

 

 1. pisemny wniosek o dofinansowanie (druk do pobrania),
 2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał  do wglądu),
 3. kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (lub jego odpowiednik) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą ,
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 5. ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 6. zgoda właściciela budynku lub mieszkania (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem),
 7. oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu).
 8. zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących  za 3 m-ce wstecz
       Do etapu II (po przeprowadzeniu wizji lokalnej):

 

 1. projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach),
 2. przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach).

Miejsce złożenia dokumentów:

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
        ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
        tel. 065/543-28-96
        pok. Nr 8

Opłaty:

        Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

 1. Wnioski na likwidację barier architektonicznych i technicznych przyjmowane są w     każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j.),

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2015.926 t.j.)

Tryb odwoławczy:

        brak

Inne informacje:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, finansowane ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się i niewidomych oraz słabo widzących, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

            Wysokość dofinansowania do likwidacji barier wynosi do 95% wartości              kosztorysowej.

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 08:57
Liczba wyświetleń: 6885
Drukuj Stworz PDF