pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

LIKWIDACJA BARIER ZASADY

piątek, 27.01.2012 10:38

LIKWIDACJA BARIER ZASADY

Likwidacja barier architektonicznych polega na usunięciu wszelkich utrudnień występujących w budynku i jego okolicy, które ze względów technicznych i konstrukcyjnych lub warunków użytkowania uniemożliwiają albo utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się.

Likwidacja barier technicznych polega na usunięciu przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na usunięciu ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobom niepełnosprawnym swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Akty prawne wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie zawierają wykazu przedmiotów i robót wchodzących w skład w/w zadań.


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym raz w roku. Natomiast dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 
Jednocześnie informujemy, że  dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

 

Wymagane dokumenty:

       Do etapu I:

 

 1. pisemny wniosek o dofinansowanie (druk do pobrania),
 2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał  do wglądu),
 3. kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (lub jego odpowiednik) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą ,
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 5. ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 6. zgoda właściciela budynku lub mieszkania (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem),
 7. oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu).
 8. zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących  za 3 m-ce wstecz
       Do etapu II (po przeprowadzeniu wizji lokalnej):

 

 1. projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach),
 2. przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach).

Miejsce złożenia dokumentów:

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
        ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
        tel. 065/543-28-96
        pok. Nr 8

Opłaty:

        Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

 1. Wnioski na likwidację barier architektonicznych i technicznych przyjmowane są w     każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j.),

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2015.926 t.j.)

Tryb odwoławczy:

        brak

Inne informacje:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, finansowane ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się i niewidomych oraz słabo widzących, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

            Wysokość dofinansowania do likwidacji barier wynosi do 95% wartości              kosztorysowej.

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 08:57
Liczba wyświetleń: 7084
Drukuj Stworz PDF