pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Turnusy rehabilitacyjne

piątek, 27.01.2012 10:32

TURNUSY REHABILITACYJNE – ZASADY

 
Wymagane dokumenty:

 
Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania),kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,dowód osobisty   Miejsce złożenia dokumentów:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ul. Armii Polskiej 8, pokój nr 9 56-200 Góra tel. 65 65 00 989  www.pcprgora.samorzady.pl


   
Opłaty:

 
Wniosek nie podlega opłacie.
   


Termin i sposób załatwienia:

 
Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.


   
Podstawa prawna:

 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami) ,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

Tryb odwoławczy: brak.

 


Inne informacje:

 
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:


1. Posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,

2. zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

3. w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,wezmą udział w turnusie ,

4. który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

5. nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego,

6. posiadają średni miesięczny dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie większy niż: 

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat albo ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób oraz osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.

 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

  • 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
  • 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:32
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019 14:42
Liczba wyświetleń: 8026
Drukuj Stworz PDF