pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

SPRZĘT REHABILITACYJNY – ZASADY

piątek, 27.01.2012 10:41

Wymagane dokumenty:

  1. pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania)
  2. kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawności oryginał do wglądu);
  3. kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego,
  4. zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących (jeżeli dotyczy);
  5. akt urodzenia (w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka);
  6. zaświadczenie lekarskie (dołączone do wniosku na sprzęt rehabilitacyjny); 

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
tel. 065/543-28-96
pok. Nr 8

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski na sprzęt rehabilitacyjny przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2015.926 t.j.).

Tryb odwoławczy:

     brak

Inne informacje:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza, kwoty :
50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ,
65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów sprzętu.

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 08:53
Liczba wyświetleń: 5660
Drukuj Stworz PDF