pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

SPRZĘT REHABILITACYJNY – ZASADY

piątek, 27.01.2012 10:41

Wymagane dokumenty:

  1. pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania)
  2. kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawności oryginał do wglądu);
  3. kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego,
  4. zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących (jeżeli dotyczy);
  5. akt urodzenia (w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka);
  6. zaświadczenie lekarskie (dołączone do wniosku na sprzęt rehabilitacyjny); 

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
tel. 065/543-28-96
pok. Nr 8

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski na sprzęt rehabilitacyjny przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2015.926 t.j.).

Tryb odwoławczy:

     brak

Inne informacje:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza, kwoty :
50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ,
65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów sprzętu.

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 08:53
Liczba wyświetleń: 5844
Drukuj Stworz PDF