pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


Broszury i informatory


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Klary
Romana

9

sierpien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

piątek, 27.01.2012 09:44
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.


Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:

 1. 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych, 
 2. 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, 
 3. 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, 
 4. 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych, 
 5. 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat. 
 6. karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr  58 z 1999 r., poz. 622),
 7. Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39).
 8. zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności. 
 9. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu
 10. UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem. ( podstawa prawna Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku.). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz  planu TP socjalnego. 
 11. do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), 

 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:

 1. karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, 
 2. zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku. 
 3. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia.
 4. Uwaga:  Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku bądź mowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ale poniżej 16 roku życia to zniżka Ci nie przysługuje.( podstawa prawna: uchwała Zarządu TP. S.A. nr 85/01 z 2001r). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz  planu TP socjalnego.
 5. osoby niewidome lub słabowidzące posiadające conajmniej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z narządu wzroku mają 37% ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo), 


 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 1. 78% ulgi mają dzieci  i młodzież oraz opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie)  i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu  do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej ( a w przypadku trasy do szpitala czy na rehabilitacje dodatkowo wymagane jest potwierdzenie/ zaświadczenie od lekarza kierujaćego)


 

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

 1. Osoby zaliczone do I grupy inwalidów, 
 2. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 4. Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 5. Osoby, które skończyły 75 lat,
 6. Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
 7. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 8. Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 9. Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 10. Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.


 

Uwagaod 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień.
Ulgi na telefony komórkowe

Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmianie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci. 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 09:44
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2012 09:45
Liczba wyświetleń: 14956
Drukuj Stworz PDF