pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

piątek, 27.01.2012 10:44
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.


Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:

 1. 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych, 
 2. 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, 
 3. 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, 
 4. 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych, 
 5. 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat. 
 6. karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr  58 z 1999 r., poz. 622),
 7. Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39).
 8. zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności. 
 9. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu
 10. UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem. ( podstawa prawna Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku.). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz  planu TP socjalnego. 
 11. do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), 

 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:

 1. karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, 
 2. zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku. 
 3. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia.
 4. Uwaga:  Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku bądź mowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ale poniżej 16 roku życia to zniżka Ci nie przysługuje.( podstawa prawna: uchwała Zarządu TP. S.A. nr 85/01 z 2001r). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz  planu TP socjalnego.
 5. osoby niewidome lub słabowidzące posiadające conajmniej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z narządu wzroku mają 37% ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo), 


 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 1. 78% ulgi mają dzieci  i młodzież oraz opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie)  i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu  do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej ( a w przypadku trasy do szpitala czy na rehabilitacje dodatkowo wymagane jest potwierdzenie/ zaświadczenie od lekarza kierujaćego)


 

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

 1. Osoby zaliczone do I grupy inwalidów, 
 2. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 4. Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 5. Osoby, które skończyły 75 lat,
 6. Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
 7. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 8. Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 9. Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 10. Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.


 

Uwagaod 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień.
Ulgi na telefony komórkowe

Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmianie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci. 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2012 10:45
Liczba wyświetleń: 15686
Drukuj Stworz PDF