pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Informacja Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności Nowe terminy ważności orzeczeń !!!!

02.01.2024 12:25

Nowe terminy   ważności   orzeczeń  o niepełnosprawności oraz orzeczeń

  o stopniu niepełnosprawności ( informacja  Powiatowego Zespołu  w Górze)

 

 

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Górze informuje, iż  z dniem  30 grudnia  2023 roku weszła w życie  ustawa przedłużająca  ważność orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie   z art. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności  (  Dz U 2023 poz  2768). Zgodnie  z art. 1  w/w ustawy   „orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , których ważność  upływa po 5 sierpnia 2023 roku , a także   orzeczenia , których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego  są ważne do 30 września 2024 roku. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności wydane  na czas określony na podstawie   ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz U 2023 poz 100) , które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy  z dnia 9 marca 2023  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych   ustaw ( Dz U 2023  poz  852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowych, albo , którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 roku i przed dniem  30 września 2024 roku   zachowuje  ważność do dnia 30 września  2024 roku , jednak nie dłużej niż do dnia , w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, stanie  się ostateczne”   Zgodnie  z art. 2 w/ w ustawy „w związku  z zachowaniem  ważności orzeczeń, o którym  mowa w art. 1, na okres wskazany  w art. 1, karta parkingowa , o której   mowa w art. 8 ust 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym ( Dz U 2023 poz 1047   ze zmian)  zachowuje ważność na ten okres , jednak nie dłużej niż do dnia , w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne”

Reasumując  powyższe,  orzeczenia których już raz ważność regulowano   w dniu  5sierpnia 2023  roku i określano ważność  w 3 terminach  tj do 31 grudnia 2023, do  31 marca 2024 i 30 września 2024  to obecnie wszystkie wydane   z datą ważności do 5 sierpnia 2023 i te wydane  których okres ważności upływa po 5 sierpnia 2023 ale  przed 30 września 2024 roku  zachowują jedna datę ważności do 30 września 2024 roku. Nie wstrzymuje to jednak procedury   złożenia  ponownego  wniosku o przedłużenie  orzeczenia  w kolejnym postępowaniu.  W tym czasie osoba może  złożyć wniosek  o ponowne wydanie nowego orzeczenia.   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Powiatowego Zespołu  pokój nr 3 i 7 lub tel. 65 65 00 999  

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.01.2024 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2024 12:25
Liczba wyświetleń: 144
Drukuj Stworz PDF