pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia , a świadczenie wspierające

02.01.2024 12:27

Ustalenie poziomu  potrzeby  wsparcia , a świadczenie wspierające  

( Informacja  PCPR   w Górze)

Powiatowe  Centrum  Pomocy   Rodzinie w Górze informuje, iż z dniem  1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnością będą mogły ubiegać się o nową   formę  wsparcia tj.  świadczenie  wspierające wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu  wspierającym ( Dz U z 2023 poz  1429) Przyjęta przez Sejm ustawa określa  warunki   nabywania prawa do świadczenia mającego  na celu wsparcie  finansowe   osób  z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności  w samodzielnym  funkcjonowaniu i wymagają pomocy osób drugich  w wykonywaniu  czynności   dnia codziennego. Świadczenie skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Celem świadczenia wspierającego jest  udzielenie  osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia  pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych  z zaspakajaniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

 By nabyć  prawo  do świadczenia  wspierającego  osoba musi mieć  ustalony  poziom  potrzeby   wsparcia.

Potrzeba  wsparcia to następstwo braku autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Przy ustaleniu  potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę , adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności  fizycznej, psychicznej, intelektualnej  lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego  funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia,  z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną  osobę lub technologię  wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej.

Ustawa o świadczeniu  wspierającym  odsyła do   zmiany   w ustawie o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych określającej  postępowanie  w zakresie  ustalenia   poziomu   potrzeby   wsparcia.

Kto i gdzie będzie  mógł ubiegać się o  ustalenie poziomu  potrzeby  wsparcia , a następnie   o świadczenie  wspierające  ?

Potrzebę wsparcia ustala się osobom po 18 roku życia  posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , osobom posiadającym  orzeczenie  ZUS, KRUS , MON oraz MSWIA . Poziom  potrzeby  wsparcia ustala się w wartościach punktowych  w skali od 0 do 100 na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania  osoby ubiegającej się  o ustalenie poziomu potrzeby  wsparcia, przy  zastosowaniu formularza  w zakresie ustalenia poziomu potrzeby  wsparcia  dla osób  posiadających  status osoby niepełnosprawnej, a także  na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem  wypełnionym przez wnioskodawcę, a w przypadku  niemożności wnioskodawcy przez przedstawiciela ustawowego, kuratora  lub osobę upoważnioną. Decyzja  ustalająca poziom potrzeby  wsparcia  jest niezbędna w celu nabycia prawa do świadczenia  wspierającego.  

Świadczenie  wspierające będzie przysługiwało osobie  posiadającej  decyzję ustalającą poziom  potrzeby  wsparcia określoną   w skali punktowej   od 70  do 100 punków w skali potrzeby wsparcia .Poziom potrzeby  wsparcia będzie ustalany według  ujednoliconego kwestionariusza opartego na wystandaryzowanym  narzędziu. Ocena obejmuje funkcjonowanie  człowieka i uwzględnia potrzeby  wynikające z każdego rodzaju niepełnosprawności : fizycznej, sensorycznej, psychicznej i intelektualnej.    

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby  wsparcia składa się do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Województwie  Dolnośląskim   ul. Plac Powstańców Warszawy   1      50-159 Wrocław. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   w Powiecie   Górowskim  ul. Armii Polskiej 8    56-200 Góra ( siedziba  Powiatowego Centrum  Pomocy   Rodzinie w  Górze)   osobiście  lub pocztą.  Będzie możliwość składania wniosków również elektronicznie  za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia  społecznego ( informacja będzie podana w terminie  późniejszym po otrzymaniu wytycznych z ministerstwa ) Powiatowy Zespół prześle niezwłocznie wniosek do Wojewódzkiego Zespołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność oraz wypełniony kwestionariusz samooceny. Rozpatrzenie wniosku czyli ustalenia poziomu potrzeby  wsparcia dokonuje się za zgodą osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby  wsparcia w miejscu stałego pobytu osoby   zainteresowanej albo  w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu albo w miejscu przez niego wyznaczonym czyli w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Górze ( czyli  są  3 możliwości, określające  miejsce  rozpatrzenia  wniosku i ustalenie  poziomu  potrzeby  wsparcia  w zależności  od funkcjonowania   osoby   niepełnosprawnej). W przypadku osób nieposiadających orzeczenia stwierdzającego  niepełnosprawność,  wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć wraz  z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wówczas wyłącznie do Powiatowego  Zespołu.

 Po rozpatrzeniu  wniosku, Wojewódzki Zespół  wyda decyzję  ustalającą  poziom potrzeby   wsparcia. Decyzję ustalającą poziom  potrzeby  wsparcia  wydaje się na okres, na który osoba  została zaliczona do osób niepełnosprawnych nie dłużej jednak niż  na okres 7 lat ( jeżeli orzeczenie  wydane jest  na stałe )  Po otrzymaniu decyzji ustalającej  poziom potrzeby wsparcia  i otrzymaniu co najmniej  70  punktów określających poziom potrzeby  wsparcia, osoba niepełnosprawna jest  uprawniona  do  składania  wniosku do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  w sprawie wypłaty świadczenia  wspierającego. W sprawie wniosku o wypłatę świadczenia  wspierającego   informacji  udziela podmiot realizujący zadania  w zakresie świadczenia wspierającego  czyli  ZUS.

Postepowanie  w sprawie ustalenia  poziomu potrzeby wsparcia prowadzi  Wojewódzki Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu natomiast  postępowanie  w sprawie  świadczenia wspierającego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów, a uprawnionym do korzystania z niego jest każda osoba z niepełnosprawnością powyżej 18 roku  życia legitymująca się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. Nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności ale znaczenie ma ilość punktów określająca poziom potrzeby  wsparcia tj  co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające  przysługuje  miesięcznie  w wysokości  od 40 % do 220 % renty socjalnej jeżeli  w decyzji ustalającej  poziom potrzeby  wsparcia  osoba uzyskała od 70 do 100 punktów w skali  potrzeby  wsparcia tj:

 • 220 % renty socjalnej –( obecnie 3495 zł) jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  potrzebę tę określono na poziomie  od 95 do 100 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 180 % renty socjalnej – ( obecnie 2859 zł)  jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  potrzebę tę określono na poziomie  od 90 do 94 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 120 % renty socjalnej –( obecnie 1906 zł) jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  potrzebę tę określono na poziomie  od 85 do 89 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 80% renty socjalnej –( obecnie 1270 zł) jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie  od 80 do 84 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 60% renty socjalnej –( obecnie 953 zł)  jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  potrzebę tę określono na poziomie  od 75 do 79 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 40 % renty socjalnej – ( obecnie 635 zł) jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  potrzebę tę określono na poziomie  od 70 do 74 punktów  w skali potrzeby wsparcia  o której mowa  w art. 4b ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obecnie  wysokość  renty  socjalnej  wynosi  1588, 44 zł. 

Wyplata  świadczenia wspierającego   nastąpi  według następującego  harmonogramu:

 • W 2024 roku   jeżeli poziom  potrzeby wsparcia  ustalony  będzie na poziomie od 87 do 100 punków w skali potrzeby 
 • W 2025 roku jeżeli poziom potrzeby wsparcia  ustalony będzie od   78 do 86  punków  w skali  potrzeby  wsparcia .
 • W 2026 roku jeżeli  poziom  potrzeby   wsparcia ustalony będzie   od   70 do 77 punktów w skali potrzeby   wsparcia .  

Wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia  w życie ustawy jest art. 64  ustawy o świadczeniu wspierającym  zgodnie  z którym osoba wymagająca opieki :

 • na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego , specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
 • na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego obowiązującego od 1 stycznia 2024 roku brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

będzie mogła  otrzymać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 roku także  w przypadku gdy w decyzji ustalającej poziom  potrzeby  wsparcia potrzebę tę określono na poziomie niższym  niż 87 punktów po spełnienie warunków opisanych  w przedmiotowej ustawie. 

Reasumując powyższe  osoba niepełnosprawna zainteresowana świadczeniem wspierającym musi wykonać   czynności   w następującej  kolejności:  

 1. Należy złożyć wniosek o ustalenie  poziomu potrzeby wsparcia  wraz  z kwestionariuszem samooceny  trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem wraz  z kserokopią jednego  z w/w orzeczeń  potwierdzających niepełnosprawność. Wniosek wraz  z załącznikiem znajdują się  na stronie  internetowej   Powiatowego  Zespołu do Spraw  Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   w Górze ( pcprgora.samorzady.pl)  oraz  w siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy   Rodzinie  w Górze.   
 2. Po rozpatrzeniu wniosku przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  we Wrocławiu ( o terminie i miejscu rozpatrzenia  wniosku osoba będzie poinformowana  7 dni wcześniej )  i otrzymaniu decyzji  ustalającej poziom potrzeby   wsparcia należy  złożyć wniosek  o wypłatę świadczenia wspierającego wyłącznie drogą   elektroniczną w sposób  określony na stronie internetowej  
 3. Reasumując pkt  1 i  2   najpierw  wniosek  do WZOON  Wrocław  o ustalenie  poziomu  potrzeby  wsparcia, a następnie  wniosek do ZUS o wypłatę  świadczenia wspierającego. 

 Bardziej szczegółowych  informacji  w zakresie ustalenia  poziomu potrzeby  wsparcia  można  uzyskać  w Powiatowym  Centrum  Pomocy Rodzinie   w Górze osobiście  ( informacji  udzielają Kierownik PCPR, Sekretarz Zespołu oraz  pracownicy   socjalni ) lub  telefonicznie   : 65 6500999

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.01.2024 12:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 133
Drukuj Stworz PDF