pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Nabór kandydatów na rodziny zastepcze

28.03.2024 09:09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ogłasza nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie PCPR przy ul. Armii Polskiej 8 w każdy poniedziałek od godz. 8:00-16:00 lub od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00. Szkolenie odbędzie się na przełomie lipiec sierpień br.

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2024 r. poz. 177 tj. 

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca te rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik PCPR w Górze oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

pod numerami telefonów: 656500999 656500984, 656500985.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 28.03.2024 09:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 40
Drukuj Stworz PDF